نشانی: تهران - خیابان مفتح جنوبی - کوچه افشار - پلاک 8 - طبقه اول  
کد پستی: 1573713714
 
تلفکس: 88381363  
mail@iea.org.ir :پست الکترونیکی  
www.iea.org.ir : وب سایت  
https://t.me/IrEconomists : نشانی گروه تلگرام  
https://t.me/IR_Economists_A : نشانی کانال تلگرام