ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره و
بازرس انجمن اقتصاد ایران

ثبت نام الکترونیکی انجمن اقتصاددانان