ب- پرداخت حق عضویت
لطفا فقط به حساب انجمن چرداخت فرمایید.
شماره کارت ملت بانکی انجمن   9643 8857 3379 6104
شماره حساب جام ملت انجمن   6962414372
بانک ملت به نام انجمن اقتصاددانان ایران

فرم تقاضای عضویت حقیقی

ج- اعضای حقوقی
شرایط عضویت اعضای حقوقی ( سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی و شرکتهای خصوصی )
1- تکمیل و ارسال فرم عضویت حقوقی
2- ارسال درخواست عضویت حقوقی بر روی سربرگ موسسه
3- پرداخت حق عضویت سالانه ( همت عالی حداقل ریال 2/000/000 )

فرم تقاضای عضویت حقوقی

د- اعضای دانشجوئی (مخصوص دانشجويان كارشناسي)
1- اشتغال به تحصیل در رشته اقتصاد یا رشته های مرتبط با اقتصاد
2- تکمیل و ارسال فرم تکمیل شده ثبت نام اعضای دانشجوئی
3- ارسال تصویر کارت تحصیلی
5- ارسال تصویر کارت ملی و شناسنامه
6- ارسال یک قطعه عکس 4*3
7- پرداخت حق عضویت سالانه ( ریال 100/000)

فرم تقاضای عضویت دانشجوئی

بازگشت به صفحه اصلی سایت