اعضای هیات اجرایی

سمت   نام
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دکتر حمید دیهیم
نایب رئیس  دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی دکتر لطفعلی بخشی
دبیر دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دکتر علی محمودی دیزجی
خزانه دار فعال بخش خصوصی دکتر مسعود زاهدی اول
عضو دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دکتر ابوطالب مهندس
عضو دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی دکتر وحید شقاقی شهری
عضو فعال بخش خصوصی آقای دکتر رضا امین فر
بازرس انجمن فعال بخش خصوصی دکتر محمدباقر صدری

دکتر دیهیم دکتر بخشی دکتر زاهدی دکتر شقاقی
دکتر صدری دکتر مهندس دکتر محمودی دکتر امین فر