1402-1400 اعضای هیات اجرایی

سمت   نام
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر یعقوب اندایش
نایب رئیس  فعال رسانه ای دکتر فرشاد پرویزیان
دبیر انجمن پژوهشگر اقتصاد دکتر جعفر خیرخواهان
خزانه دار پژوهشگر اقتصاد دکتر محمود اولاد
عضو دانشگاه مازندران دکتر زهرا کریمی
عضو دانشگاه آزاد تهران مرکز دکتر قدرت الله امام وردی
عضو دانشگاه علامه طباطبائی دکتر حجت الله میرزایی
بازرس مرکز پژوهشهای بازرگانی دکتر امیر رضا سوری

دکتر اولاد دکتر خیرخواهان دکتر پرویزیان دکتر اندایش
دکتر سوری دکتر میرزایی دکتر امام وردی دکتر کریمی

اعضای هیات اجرایی 97-99

سمت   نام
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دکتر حمید دیهیم
نایب رئیس  دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی دکتر لطفعلی بخشی
دبیر انجمن مدیر موسسه مشاوره سرمایه گذاری مولوی دکتر پیمان مولوی
خزانه دار فعال بخش خصوصی دکتر مسعود زاهدی اول
عضو استادیار موسسه پژوهشهای بازرگانی علی دینی ترکمانی
عضو دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی دکتر بهروز هادی زنوز
عضو - ایمان فرجام نیا
بازرس انجمن فعال بخش خصوصی دکتر محمدباقر صدری

دکتر زاهدی علی دینی ترکمانی دکتر بخشی دکتر دیهیم
دکتر صدری دکتر بهروز هادی زنوز دکتر پیمان مولوی ایمان فرجام نیا 


94-96 اعضای هیات اجرایی

سمت   نام
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دکتر حمید دیهیم
نایب رئیس  دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی دکتر لطفعلی بخشی
دبیر دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دکتر علی محمودی دیزجی
خزانه دار فعال بخش خصوصی دکتر مسعود زاهدی اول
عضو دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دکتر ابوطالب مهندس
عضو دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی دکتر وحید شقاقی شهری
عضو فعال بخش خصوصی آقای دکتر رضا امین فر
بازرس انجمن فعال بخش خصوصی دکتر محمدباقر صدری

دکتر دیهیم دکتر بخشی دکتر زاهدی دکتر شقاقی
دکتر صدری دکتر مهندس دکتر محمودی دکتر امین فر