گزارش انتخابات هیات اجرائی انجمن اقتصاددانان ایران
که در تاریخ 25/11/96 در محل اتاق بازرگانی ایران انجام شد

روزنامه دنیای اقتصاد - یک بهمن ماه 1396

صورتجلسه اسامی کانیداهای هیات اجرایی


پوستر انتخاباتی کاندیداها

گزارش فعالیتهای انجمن در سالهای 94-95-96


نتیجه انتخابات