مراسم نکوداشت و بزرگداشت اساتید اقتصاد کشور
در انجمن اقتصاددانان ایران

(نکوداشت در زمان حیات و بزرگداشت پس از وفات)
مراسم نکوداشت دکتر حسین پیرنیا
مراسم بزرگداشت دکتر حسین پیرنیا
مراسم نکوداشت دکتر منوچهر فرهنگ
مراسم نکوداشت دکتر شریف ادیب سلطانی
مراسم بزرگداشت دکتر شریف ادیب سلطانی
مراسم بزرگداشت دکتر هوشنگ ساعد لو
مراسم بزرگداشت دکتر محمد مشکوه
مراسم بزرگداشت دکتر اصغر مهدوی
مراسم نکوداشت دکتر باقر قدیری اصلی
بزرگداشت دکتر حسین عظیمی
مراسم بزرگداشت دکتر منوچهر زندی حقیقی
مراسم بزرگداشت دکتر منوچهر آگاه
مراسم نکوداشت مهندس علی مدنی
مراسم بزرگداشت مهندس علی مدنی