انجمنهای دانشجویی

انجمن اقتصاددانان ایران در نظر دارد در دانشکده های اقتصاد ، انجمن های علمی دانشجوئی وابسته به انجمن اقتصاددانان ایران راه اندازی نماید.
کمک های انجمن اقتصاددانان ایران به چنین انجمن هائی بشرح زیر است :
1- دعوت از اساتید برای سخنرانی
2- در اختیار گذاشتن منابع و مجلات اقتصادی
3- شرکت اعضای هیات اجرائی در جلسات بحث و مناظره درباره امور اقتصادی
از دانشجویانی که مایل به تشکیل چنین انجمن هائی در دانشکده خود هستند خواهشمند است درخواست خود را به پست الکترونیک انجمن ارسال دارند.
mail@iea.org.ir