آلبوم عکس

عکسهای سخنرانی دکتر رحمانی و دکتر جهانگرد در
انجمن اقتصاددانان ایران در تاریخ 97/04/27