روسای انجمن اقتصاددانان ایران از ابتدا تا کنون

دکتر یعقوب اندایش
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
از آذر ۱۴۰۰ تا کنون
دکتر حمید دیهیم
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
از سال 1393 تا آذرماه سال 1400
دکتر علی رشیدی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
از سال 1389 تا سال 1393
g دکتر باقر قدیری اصلی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
از سال 1388 تا سال 1389
دکتر منوچهر فرهنگ
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
از سال 1353 تا سال 1388
دکتر حسین پیرنیا
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
از سال 1351 تا سال 1353
mail@iea.org.ir