روسای انجمن اقتصاددانان ایران از ابتدا تا کنون

دکتر حسین پیرنیا
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
از سال 1351 تا سال 1353

دکتر منوچهر فرهنگ
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
از سال 1353 تا سال 1388

دکتر باقر قدیری اصلی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
از سال 1388 تا سال 1389

دکتر علی رشیدی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
از سال 1389 تا سال 1393

دکتر حمید دیهیم
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
از سال 1393 تا کنون

mail@iea.org.ir