کمیسیون های تخصصی انجمن

انجمن دارای 8 کمیسیون تخصصی است که هریک در زمینه مربوط به خود با جذب اعضاء و تشکیل آن، اقدامات خود را آغاز خواهند نمود.
اسامی کمیسیون های تخصصی انجمن و سرپرستان آن بشرح زیر است :
1- کمیسیون شعب و عضویت : دکتر حمید دیهیم
2- کمیسیون بررسی و ارزشیابی برنامه های آموزشی و کتب درسی : دکتر لطفعلی بخشی
3- کمیسیون امور پژوهشی : دکتر وحید شقاقی شهری
4- کمیسیون سمینار و سخنرانی : دکتر علی محمودی دیزجی
5- کمیسیون انتشارات : دکتر مسعود زاهدی اول
6- کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل : آقای رضا امین فر
7- کمیسیون مشاوره اقتصادی : دکتر ابوطالب مهندس
8- کمیسیون امور مالی : دکتر مسعود زاهدی اول
علاقمندان به فعالیت در کمیسیون ها لطفا با دفتر انجمن تماس بگیرند و یا از طریق پست الکترونیکی انجمن آمادگی خود را اعلام نمایند.
در صورتی که اعضای انجمن مایل به تشکیل کمیسیون جدید و فعالیت در آن باشند لطفا پیشنهاد خود را از طریق پست الکترونیک به انجمن ارسال فرمایند.
mail@iea.org.ir