حامیان مالی

1- حق عضویت اعضای انجمن
2- اتاق بازرگانی , صنایع , معادن و کشاورزی ایران
3- اعضای هیات اجرایی