افتتاح شعبه مازندران
انجمن اقتصاددانان ایران

مراسم افتتاح شعبه مازندران انجمن اقتصاددانان ايران
به دلیل همزمانی با انتخابات تاریخ مراسم به بعد مولکول شده است
که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

گزارش شعبه مازندران
با همت دوستان مازندرانی اقدامات لازم برای ایجاد شعبه مازندران انجمن اقتصاددانان ایران به ثمر نشست و این شعبه در روز 14 اردیبهشت طی مرامی در ساری افتتاح خواهد شد. هیات اجرائی انجمن اقتصاددانان ایران از زحمات هیات اچرائی موقت انجمن اقتصاددانان مازندران سپاسگزاری می کند وامید دارد این که این اقدام گام مثبتی در ایجاد بستر و فضای گفتمان در امور اقتصادی را در آن استان ایجاد نماید.

صورتجلسه دومین نشست
اعضای شورای برنامه ریزی انجمن اقتصاددانان ایران
شعبه مازندران در تاریخ 30/09/1395